Δοικητική Οργάνωση του Τμήματος

Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από την Προσωρινή Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Πρόεδρος : Μπαλουκτσής Αναστάσιος, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Τσίτσος Στυλιανός, Καθηγητής

Προσωρινή Συνέλευση του τμήματος :

Η Προσωρινή Συνέλευση απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, από τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, έναν(1) εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π.,  έναν(1) εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών. Την Προσωρινή Συνέλευση διευθύνει ο Πρόεδρος του Τμήματος και πρακτικά κρατούνται από τον Γραμματέα του Τμήματος.

Γραμματέας :Μαρκόπουλος Χαράλαμπος, Διοικητικός Υπάλληλος


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


??? ????????S ?????????S :: ????? S?????S??? ??? ???????G??S ????S?S
Powered by active³ CMS - 29/9/2020 3:22:54 πμ